Klachtenprocedure Papillion Bewindvoering

Zie tevens het document Klachtenregeling NBPB op onze formulieren pagina.

Artikel 1 Begripsomschrijving

  • Klacht: iedere uiting van onvrede over de dienstverlening.
  • Klager: een persoon die onderbewind/curatele/mentorschap staat bij Papillion.

Artikel 2 Bereik

Aangeklaagd kunnen worden: Papillion Bewindvoering.

Artikel 3 Klachtrecht

Klachten kunnen uitsluitend schriftelijk, gemotiveerd en onderbouwd worden ingediend.

Een klacht dient tenminste te bevatten:

  • De naam en het adres van de indiener;
  • De dagtekening;
  • Een omschrijving van het gedrag waartegen de klacht is gericht alsmede het moment van het gedrag;
  • Een handtekening van indiener.

Indien de klager onder bewind/mentorschap is gesteld, moet de klacht mede worden ondertekend door de persoonlijke begeleider(s) en hulpverlener(s).

Indien de klager onder curatele is gesteld, moet de klacht mede worden ondertekend door de curator, hulpverlener(s) en persoonlijke begeleider(s).

Papillion bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk binnen 5 werkdagen.

Indien aan bovenstaande vormvereisten niet wordt voldaan, kan de klacht niet in behandeling worden genomen. Klager krijgt hiervan zo snel mogelijk, doch uiterlijk na 5 werkdagen, hiervan bericht.

Artikel 4 Afdoening in der minne

Papillion Administratie zal nagaan of de klager door middel van een informele afhandeling van zijn klacht tevreden gesteld kan worden. Zodra Papillion en de klager tot een informele overeenkomst zijn gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van de klachtenprocedure.

Papillion zal klachten die niet minnelijk kunnen worden afgedaan, doorverwijzen naar de branche organisatie NBPB.

Artikel 5 Geen verplichting tot klachtbehandeling

  • Papillion is niet verplicht een klacht te behandelen indien zij betrekking heeft op een klacht welke reeds eerder met inachtneming van deze procedure is afgedaan.
  • Indien er langer dan 4 weken tussen handeling en ontvangst van de klacht is verstreken.
  • Papillion is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht van het gedrag naar redelijke maatstaven onvoldoende is.
  • Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Papillion de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk na 5 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis.

Artikel 6 Hoor/wederhoor

Papillion stelt de klager in de gelegenheid, zijn of haar klacht eventueel mondeling toe te lichten.

Van het horen wordt een verslag gemaakt. Een afschrift hiervan wordt aan de klager, hulpverleners en persoonlijke begeleiders toegezonden.

Artikel 7 Citeertitel, bekendmaking en werking

Deze procedure kan worden aangehaald als klachtenprocedure van Papillion.

De klachtenprocedure wordt op verzoek toegezonden.

De klachtenprocedure treedt in werking voor alle klachten die zijn ontstaan op of na 1 december 2010.

Aldus vastgesteld op 1 december 2010.

Klachten dienen te worden gericht aan:

Papillion Bewindvoering
t.a.v. Klachtencommissie
Argonweg 51
1362 AC Almere